En aktiv eier og investor

Vi skal fortsette å være en drivkraft for vekst som skaper utvikling og bærekraft i samfunnet.
Vår tilnærming er tuftet på dyp industriell og finansiell erfaring.
Vi bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til våre investeringer innen industri, eiendom og finans. Vi er forsiktige med gjeld og garantier og har langsiktig reell verdistigning i fokus.

Drivkraft for fremtidens
verdier.

Vi ser etter investeringer som er riktige i forhold til hva vi tror på.
Når vi finner de strekker vi oss for å skape utvikling og bærekraftig vekst. Vi skal være en drivkraft for vekst. Vekst som skaper verdier for samfunnet og for fremtidens generasjoner. Lønnsom vekst skaper vitalitet, økonomi til å løse fremtidige utfordringer og en spennende arbeidsplass som tiltrekker seg flinke mennesker.

Hva bidrar vi med?

Vår tilnærming er tuftet på dyp industriell og finansiell erfaring. Vi bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til våre investeringer innen industri, eiendom og finans.
Som aktiv eier og investor har vi fokus på innovasjonsdriv, gjennomføringskraft og lønnsom vekst der vi engasjerer oss. Vi er en langsiktig eier som bygger stein på stein for å løfte selskap og investeringer til nye nivå. Vi har fokus på investeringer som skaper verdi for samfunnet, selskapet, våre samarbeidspartnere og kommende generasjoner.

Hva tror vi på?

Utviklingsdriv

Vi tror på lønnsom vekst og dynamikken det skaper. Vi skal jobbe hardt for å finne de riktige selskapene og miljøene hvor vi sammen kan få til dette. Vår erfaring fra internasjonal industriutvikling bruker vi til å bidra til utvikling og innovasjon der vi investerer og deltar.

Som en aktiv eier med gjennomføringskraft skaper vi resultater for samfunnet, våre samarbeidspartnere, selskapene og Stokke Industri.

Raushet

Vi tror på raushet og takhøyde i forhold til mennesker og ideer. Vi ønsker å bygge gode og langsiktige relasjoner. Vi skal være en solid og trygg samarbeidspartner. Raushet og takhøyde bidrar til positiv utvikling av ansatte, arbeidsprosesser, ideer og produkter. Tillit er viktig. Den skal vi gjøre oss fortjent til.

Langsiktighet

Vi har bygget internasjonale suksesshistorier før og vet hva som kreves. Det tar tid å utvikle selskaper og prosjekter.
Vi tenker langsiktig med moderat risiko i det vi gjør. Det å bygge stein på stein betyr at vi ikke kan stå stille. Vi skal være pådriver for gjennomføring av strategier og planer. Slik realiseres klare og langsiktige ambisjoner.

Vi jobber langsiktig og utvikler selskaper og investeringer med bære- og konkurransekraft i tankene sammen med våre samarbeidspartnere.

Langsiktig industriutvikling
siden 1932.

Stiftet av Georg Stokke og Bjarne Møller.

1932

100% eid av Georg Stokke - Stokke Fabrikker AS.

1955

Kåre Stokke tar over.
Vekst gjennom oppkjøp og oppstart av distribusjonsselskap i hele Europa.

1964–1997

Rune Stokke tar over. Strukturendringer - Stokke Gruppen AS.

1997–1998

Ny strategi og ny struktur - fokus på barn.

2003

Stokke AS blir solgt.

2014

Forvaltningskapital på 3,8 milliarder.

2024

Stokke Industri AS er et familieselskap stiftet av Rune Stokke, Maria Loen og deres barn. Grunnlaget for selskapet er tuftet på holdninger og verdier skapt i selskapene til familiene Stokke og Ulstein. Georg Stokke startet i 1932. Martin Ulstein startet i 1917.
Stokkes historie går tilbake til 1932. Selv om investeringsselskapet Stokke Industri først ble etablert i 2014 og har startet på en ny ferd for å skape verdier, er vi stolte av vår bakgrunn. Flere av epokene er godt dokumentert i ulike publikasjoner.
Les mer under:

Hovedtall

Vi har 3,8 milliarder NOK i verdijustert egenkapital. Hovedaktiviteten er selskapsinvesteringer som utgjør 45% av verdijustert egenkapital.

Hvorfor Stokke
Industri?

Vi har en langsiktig industriell tankegang i det vi foretar oss. Med fokus på aktiv eierstyring og et aktivt utviklingsstyre ser vi det som veldig viktig å bruke tid med ledelsen for å fastlegge en fokusert strategi og utarbeide konkrete handlingsplaner, samt å ha løpende diskusjoner med CEO og CFO.

Som eier har vi stort fokus på:

-

Sluttkunden og det å bygge sterke merkevarer

-

Utvikling av effektive verdikjeder

-

Utvikling/videreutvikling av produkter/tjenester som dekker faktiske behov

-

At organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse, erfaring og kapasitet til å gjennomføre det som kreves for å nå målene de neste 1-3 årene

Vi har lang eierhorisont og er villige til å gjøre nødvendige investeringer i produkt, marked og organisasjon for å realisere fastlagt strategi. Stokke Industri ønsker å bidra, ikke bare plassere penger.

ESG policy

Vår visjon er å være en drivkraft for fremtidens verdier. Stokke Industri søker derfor bærekraftige investeringer som skaper varige verdier for samfunnet og kommende generasjoner.
Grunnlaget er tuftet på erfaringer og holdninger bygget gjennom over 90 års industrielt virke og skal forvaltes med dette i tankene.

Vi tror at lønnsom vekst er en forutsetning for å løse fremtidige utfordringer og skape en spennende arbeidsplass som tiltrekker flinke mennesker. Vi tror at selskap som aktivt arbeider med å forbedre miljøet gjennom bedre ressursutnyttelse, over tid vil ha konkurransefortrinn, bedre lønnsomhet og gi bedre risikojustert avkastning.
Som ansvarlig og langsiktig industriell eier skal vi bidra til bærekraftig verdiskapning gjennom en aktiv tilnærming til ESG (environmental, social and corporate governance) i våre investeringer. Vi søker derfor investeringer og samarbeidspartnere med de samme verdier og holdninger. Vi tror at gjennom å utøve vår eierrolle på en ansvarlig måte i fellesskap med andre eiere, ledelse og ansatte, har størst mulighet til å utgjøre en positiv forskjell i forhold til miljøet, sosiale forhold og god virksomhetsstyring.

Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål skal vi ha et helhetlig ESG perspektiv på det vi gjør, inkludert vurdering av nye investeringer og i arbeidet med eksisterende investeringer. Vi vil stille krav til at våre porteføljeselskaper skal forstå og håndtere sine utfordringer og muligheter på ESG området, og at de har ambisjoner og målsetninger til faktiske og reelle forbedringer. Dette oppnås best gjennom konkrete og målbare tiltak i hvert selskap som det jevnlig skal rapporteres på.
Redegjørelse iht. åpenhetsloven >
+
-

Miljø

Stokke Industri skal bidra til å redusere miljøbelastningen gjennom miljøtiltak og miljøvennlige løsninger innenfor våre investeringer. Vi vil arbeide for at våre porteføljeselskaper har en aktiv holdning til miljøutfordringer i sin virksomhet og for sine produkter og tjenester, herunder:

-

kundeorienterte produkter/tjenester med god kvalitet og lang levetid

-

effektiv ressursutnyttelse inkludert energi, råmaterialer, landareal og vann

-

redusere forurensning inkludert utslipp av drivhusgasser

-

håndtering av avfall

-

miljøvennlig leverandørkjede

-

utvikling av miljøvennlige teknologier

+
-

Sosiale forhold

Stokke Industri skal bidra til å skape trygge og inkluderende arbeidsmiljøer med spennende utviklingsmuligheter for de ansatte. Alle aktiviteter skal skje i henhold til gjeldende lover og regler. Vi skal fremme respekt for enkeltindividet, likestilling og mangfold, og vi vil jobbe mot alle former for trakassering, diskriminering og forskjellsbehandling.  

Vi forventer at våre porteføljeselskaper kartlegger arbeidsmiljøet gjennom årlige medarbeiderundersøkelser og at de har en aktiv holdning til forbedring av arbeidsmiljøet i sin virksomhet.

+
-

Virksomhetsstyring

Stokke Industri er opptatt av best mulig virksomhetsstyring i eget selskap og i våre porteføljeselskaper. Vi vektlegger at ansvar er klart definert og at informasjon formidles, beslutninger tas og arbeid utføres av personer og organer med riktig kompetanse. Spesielt aksen eiere, styret, ledelse og organisasjon står sentralt, men virksomhetsstyring omfatter også andre viktige interessenter som kunder, leverandører, offentlige myndigheter mm. All aktivitet skal skje innenfor rammer satt av lover og regler og strekke seg mot beste internasjonale standarder.

Stokke Industri skal ha en høy etisk standard i alt vi gjør. For fondsinvesteringer skal vi primært velge forvaltere som har signert og følger FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).